ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – The Knights of Buildalot – HILVERSUM

1 . ALGEMEEN
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst 
door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons 
overeengekomen te worden.
1.2 Onder de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze 
onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve 
deze, dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd 
met de onderhavige voorwaarden, in dat geval zullen deze voorwaarden te allen tijde voorrang 
hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
1.4 Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van de geleverde goederen 
aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt stilzwijgend met de uitsluitende 
toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere 
mondelinge, telegrafisch, telefonisch of per fax opgegeven opdrachten,ongeacht een schriftelijke 
bevestiging onzerzijds.

2. AANBIEDINGEN
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig 
mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is 
bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplichten ons niet tot levering of 
acceptatie van de order.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, 
danwel onder rembours te leveren.

3. OVEREENKOMST
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een 
opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging 
wordt geacht de overeenkomst juist en volledig, weer te geven.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken
en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, 
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden ons slechts indien deze door ons 
schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt 
verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt 
de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opgeschorte voorwaarde dat de 
wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke 
nakoming van de overeenkomst.
3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van
de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan overige verplichtingen voldaan 
zal worden.
3.6 Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor een juiste 
uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te 
schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte 
prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

4. PRIJZEN
4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
4.2 Tenzij anders is vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van 
inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- overheidslasten, vrachten, 
assurantiepremies en andere kosten,
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
- exclusief de kosten van de in- en uitlading, vervoer en verzekering,
- vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.3 Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs 
dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake 
bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige 
prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

5. LEVERING EN LEVERTIJD
5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip 
van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten.
Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of ander zins, 
wordt aangegeven.
5.2 De wederpartij is verplicht het geleverde of de verpakking terstond bij aflevering op eventuele 
tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling 
onzerzijds dat de goederen te beschikking van de wederpartij staan.
5.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af) 
levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de 
vervoersdocumenten te laten vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het 
geleverde te hebben goedgekeurd, reclames dienaangaande worden dan niet meer in 
behandeling genomen.
5.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen 
factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 an deze voorwaarden.
5.5 De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.
5.6 Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht
aansprakelijk voor overschrijding daarvan.
5.7 Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet 
het recht de 
overeenkomst te annuleren of afname te weigeren.
5.8 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, staan zij te zijner 
beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

6. TRANSPORT / RISICO
6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door de
wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed koopman bepaalt, zonder dat wij hierover 
enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het 
transport/ de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de 
meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
6.2 De verzending van de goederen geschiedt steeds, ook indien franco-levering is 
overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder 
vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle 
vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

7. OVERMACHT
7.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan:
Elke van de wil van de partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de 
overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons worden verlangd.
Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen:
werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, 
brand,overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen 
en bedrijfsstoringen bij ons of bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze 
leverancier(s) waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen
nakomen.
7.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de 
uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de 
overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
7.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling 
treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
7.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende 
overeenkomst zijn verplicht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
7.5 Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de 
overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde zijn wij niet gehouden tot 
enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, aan roerend of 
onroerend goed, zowel bij de wederpartij als bij derden, die is ontstaan of veroorzaakt door het 
gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de 
wederpartij het heeft aangeschaft, tenzij de wederpartij aantoont dat een en ander te wijten is aan
opzet of grove schuld onzerzijds of onze ondergeschikten, voorzover de laatste overeenkomstig 
uitdrukkelijk naar onze instructies handelden.
8.2 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, 
zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij of van derden tot betaling
van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van fabricage -of 
samenstellingfouten, danwel door enigerlei andere oorzaak.

9. RECLAMES
9.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons 
-rechtstreeks- binnen 8 dagen na levering van de betreffende goederen schriftelijk hebben 
bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen 
na verzenddatum der facturen.
9.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de 
factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling 
genomen.
9.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de 
ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen 
gelden op welke vergoeding dan ook.
9.5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten
opzichte van ons.
9.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al 
hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens 
begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (in 
ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het 
eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.
10.2 Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van 
surséance, faillissement, of liquidatie van zaken van de wederpartij, in geval van diens overlijden,
zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de 
order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk eleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder 
verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze
rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke 
vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
10.3 De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening 
worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin 
strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
10.4 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, zullen wij
bovendien eigendomsrecht tot zekerheid verkrijgen -door het ontstaan der vordering- op alle 
goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

11. RETOURZENDINGEN EN RETOURKOSTEN
Onder retourzending valt te verstaan het terugsturen van geleverde goederen. Retourzendingen zonder 
voorafgaande toestemming van Schoonneveldt zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch, dan zijn alle 
kosten aan de zending verbonden, ten laste van de afnemer. Retourzendingen, welke door 
Schoonneveldt niet aanvaard zijn, ontheffen de
afnemer in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen.
Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de afnemer, worden na acceptatie van 
Schoonneveldt gecrediteerd volgens de onderstaande bepalingen / vragen die de afnemer ook dient te 
controleren.
 Komen de goederen bij Schoonneveldt vandaan!
 Zitten de goederen nog in de originele verpakking!
 Is de verpakking niet beschadigd?
 Zijn de goederen niet gebruikt?
 Zijn de goederen aan u “op zicht” gestuurd? (Geen retourkosten aan verbonden indien 
reactie binnen 14 dagen, bij geen reactie binnen 14 dagen gaat de retourregeling wel 
gelden).
 Zijn het speciaal bestelde goederen, aanmaakgoederen, buiten 
assortimentsgoederen of een onderdeel? (Deze goederen kunnen niet retour gezonden 
worden, dus is er ook geen restitutie mogelijk!) 
Indien de afnemer aan de bovenstaande bepalingen / vragen voldoet, dan gelden de volgende dagen en 
kosten vanaf afleverdatum om het artikel retour te sturen.(2 weken = 14 dagen).
 a. Retour binnen 14 dagen: -/- 10% van de verkoopwaarde.
 b. Retour na 14 dagen tot een maximum van 30 dagen: -/- 25% van de verkoopwaarde.
 c. Retour na 30 dagen tot een maximum van 60 dagen: -/- 50% van de verkoopwaarde.
 d. Retour na 60 dagen: geen restitutie mogelijk.
Deze kosten gelden vanaf afleverdatum, ook al heeft de afnemer de factuur nog niet ontvangen. 
Bovenstaande kosten worden bij creditering van de goederen ingehouden, echter de minimum kosten 
bedragen € 15,00. 
Retourzendingen reizen voor rekening van de afnemer, behalve ingeval zij plaatsvinden tengevolge van 
een fout van Schoonneveldt. Indien deze op kosten van Schoonneveldt gebeuren, worden deze achteraf 
aan de afnemer gefactureerd met een opslag van 50% wegens de dan gemaakte administratiekosten en 
andere handelingskosten.

12. BETALING
12.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij (af)levering te geschieden zonder 
enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons 
aangewezen bank -of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. De op onze bank/giro -afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt 
derhalve als betalingsdag aangemerkt.
12.2 In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot 
surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn 
vermogen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, 
daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande 
vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij 
door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden het recht hetzij
de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke 
tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond
van de door ons verleende diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of 
ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op 
vergoeding van kosten, schaden en interesten.

13. RENTE EN KOSTEN
13.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 12.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de 
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1½ % per 
(gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
13.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de 
wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het met inbegrip van 
voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.4. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands Recht 
van toepassing.

15. GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, 
voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing 
zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische 
aard, zullen worden beslist door, de binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks 
voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaat.